Ενότητα 2: Θυσία για την πατρίδα

Α. Σε αυτή την ενότητα διαβάζω ότι:

   • Οι νεκροί πολεμιστές κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία: για την πατρίδα
   • Προτίμησαν τον πιο ωραίο θάνατο. Σκοτώθηκαν στη μάχη γενναία
   • Δεν περίμεναν το φυσικό θάνατο ούτε αφέθηκαν στην τύχη. Αλλά τελείωσαν τη ζωή τους με αυτό τον τρόποι:  πήγαν στη μάχη αποφασισμένοι και  σκοτώθηκαν πολεμώντας
   • Για όλα αυτά,  πρέπει να θεωρούνται ευτυχισμένοι, επειδή έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα
   • Η μνήμη τους είναι αθάνατη.
   • Οι τιμές που τους αποδίδονται είναι αξιοζήλευτες.
   •  Οι άνθρωποι πενθούν τους νεκρούς πολεμιστές επειδή πέθαναν ως θνητοί
   • Όμως  (οι άνθρωποι) τους εξυμνούν επειδή ήταν γενναίοι και σκοτώθηκαν με γενναίο τρόπο
   • Επειδή  οι πολεμιστές υπήρξαν τόσο γενναίοι και σκοτώθηκαν για την πατρίδα στη μάχη, κηδεύονται με δημόσια δαπάνη και γίνονται αγώνες προς τιμήν τους.
   • Οι άνθρωποι τιμούν τους πολεμιστές όπως τιμούν  τους αθάνατους.
   • Ο ρήτορας   θεωρεί ότι έχουν καλή  τύχη ( τους καλοτυχίζει, τους μακαρίζει) και νομίζει ότι μόνο αυτοί άξιζαν να ζήσουν, επειδή κληροδότησαν ( άφησαν κληρονομιά) την αθάνατη μνήμη τους εξαιτίας της ανδρείας τους.

Β Κείμενο

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. Ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον.

Γ Μετάφραση

Επομένως ταιριάζει να θεωρούμε αυτούς πάρα πολύ ευτυχισμένους, οι οποίοι αφού κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία έτσι τελείωσαν τη ζωή τους, χωρίς να εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στην τύχη ούτε να περιμένουν το φυσικό θάνατο, αλλά με το να προτιμήσουν τον πιο ωραίο.

Και γι’ αυτό βέβαια είναι αγέραστες οι μνήμες τους και αξιοζήλευτες οι τιμές τους απ’  όλους τους ανθρώπους· αυτοί πενθούνται λόγω της φύσης τους ως θνητοί, εξυμνούνται όμως ως αθάνατοι λόγω της γενναιότητάς τους.

Και γι’ αυτό βέβαια θάβονται με δημόσια φροντίδα , και καθιερώνονται αγώνες δύναμης και σοφίας και πλούτου προς τιμή τους, επειδή (με την ιδέα ότι)  είναι άξιοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο να τιμούνται με τις ίδιες τιμές με τους αθάνατους.

Εγώ λοιπόν και τους καλοτυχίζω και τους ζηλεύω για το θάνατό τους και νομίζω ότι μόνο αυτοί από τους ανθρώπους άξιζαν να ζήσουν, οι οποίοι, αφού έλαβαν θνητά σώματα, κληροδότησαν αθάνατη μνήμη λόγω της ανδρείας τους.

Δ flashcards, match, quiz

γλωσσικά σχόλια (flashcards)

γλωσσικά σχόλια, δυσκολότερο (match)

κείμενο- μετάφραση (flashcards)

κείμενο- μετάφραση, δυσκολότερο (match)

κείμενο -μετάφραση-test (quiz)

Ε κάρτες/ ζεύγη

Εδώ, μπορώ να φτιάξω δικές μου κάρτες!  Παίρνω 18 χαρτιά (πχ Α4) . Στη μια πλευρά γράφω το αρχαίο κείμενο και στην άλλη τη μετάφρασή του. Μελετώ όπως με τις ψηφιακές flashcards

 1.  Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, Επομένως ταιριάζει να θεωρούμε αυτούς πάρα πολύ ευτυχισμένους,
 2.  οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες  οι οποίοι αφού κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία
 3.  οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν  έτσι τελείωσαν τη ζωή τους,
 4.  οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ  χωρίς να εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στην τύχη
 5.  οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ούτε να περιμένουν το φυσικό θάνατο,
 6.  ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. αλλά με το να προτιμήσουν τον πιο ωραίο.
 7.   Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, Και γι’ αυτό βέβαια είναι αγέραστες οι μνήμες τους
 8.  ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· και αξιοζήλευτες οι τιμές τους απ’  όλους τους ανθρώπους·
 9. οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοίαυτοί πενθούνται λόγω της φύσης τους ως θνητοί,
 10.  ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. εξυμνούνται όμως ως αθάνατοι λόγω της γενναιότητάς τους.
 11.  Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, Και γι’ αυτό βέβαια θάβονται με δημόσια φροντίδα
 12.  καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, και καθιερώνονται αγώνες δύναμης και σοφίας και πλούτου προς τιμή τους,
 13.  ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας επειδή (με την ιδέα ότι)  είναι άξιοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο
 14.  ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι.  να τιμούνται με τις ίδιες τιμές με τους αθάνατους.
 15.  Ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, Εγώ λοιπόν και τους καλοτυχίζω και τους ζηλεύω για το θάνατό τους
 16.  καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, και νομίζω ότι μόνο αυτοί από τους ανθρώπους άξιζαν να ζήσουν,
 17.  οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον οι οποίοι, αφού έλαβαν θνητά σώματα
 18.  ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. κληροδότησαν αθάνατη μνήμη λόγω της ανδρείας τους.

 

Πηγή: Σχολικό εγχειρίδιο

 

 

 

Advertisements

Γενικές ερωτήσεις για την κατανόηση ενός κειμένου

α. Σε σχέση με το ίδιο το κείμενο

Ποιος έκανε/ έπαθε/ έγινε

Τί έκανε/ έπαθε/ έγινε

Που έκανε/ έπαθε/ έγινε

Πώς έκανε/ έπαθε/ έγινε

Πότε έκανε/ έπαθε/ έγινε

Γιατί έκανε / έπαθε/ έγινε

β Σε σχέση με το δημιουργό του κειμένου

Ποιος δημιούργησε το κείμενο/ Τί ιδιότητα έχει

Πότε έγραψε το κείμενο

Σε ποιον απευθύνεται

Γιατί έγραψε το κείμενο

Γράφει τη γνώμη του ή αυτό που συμβαίνει/ παρατηρεί?

Τεκμηριώνει?

Τί μαθαίνω εγώ από το κείμενο?

Είναι σημαντικό για εμένα?

Είναι σημαντικό για τους δικούς μου? ( Οικογένεια, χώρα)

Είναι σημαντικό για τον κόσμο?

 

ΣΕ ΕΝΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΕΧΩ:

Τον τόπο

Το χρόνο

Τους χαρακτήρες

Το τί έγινε ( την ιστορία)

Το αποτέλεσμα ( Πώς τελειώνει η ιστορία/ Τί έγινε τελικά)

λινκ

N.Eλληνικά: Ενότητα 1Γ, κείμενο 12

Kείμενο 12 Γραικός, Γραικοί και Έλληνες

Α. κείμενο σχολικού βιβλίου

«Γραικός σημαίνει Έλληνας, ενώ Γραικύλος (υποκοριστικό του Γραικός) ο Έλληνας που είναι ανάξιος του ονόματος αυτού. Επίσης, με τον όρο Γραικοί είναι γνωστοί οι Έλληνες στη λατινική γραμματεία (Graeci στους ποιητές και Grai) και έτσι τους ονομάζουν έως τώρα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Όπως και το όνομα Έλλην, έτσι και αυτό προέρχεται από την πρώτη κοιτίδα των Ελλήνων στην Ήπειρο, την Ελλοπία, κοντά στη Δωδώνη. Για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα αυτό από τον Αριστοτέλη που προσπαθούσε να προσδιορίσει πού έγινε ο καταυλισμός του Δευκαλίωνος και βρήκε πως πρέπει να έγινε: «περί τήν Ἐλλάδα τήν ἀρχαίαν. Αὔτη δ’ ἐστίν περί ∆ωδώνην καί τόν Ἀχελῶον· οὖτος γάρ πολλαχοῦ τό ρεῦµα µεταβέβληκεν· ᾦκουν γάρ οἱ Σελλοί ένταῦθα καί οἱ καλούµενοι τότε µέν Γραικοί» (Αριστοτέλη Μετεωρ. 1, 14). Πολύ αργότερα ο Απολλόδωρος μας πληροφορεί ότι: «αὐτός (Ἔλλην) µέν οὖν ἀπ’αύτοῦ τούς καλουµένους Γραικούς προσηγόρευσεν Ἔλληνας» (Απολλοδ. 1, 7, 3, 2ος αιώνας). Το ίδιο βεβαιώνεται από το Πάριο Χρονικό: «Καί Ἔλληνες ώνομάσθησαν τό πρότερον Γραικοί καλούµενοι».

Έχουμε, λοιπόν, να κάνουμε μ’ ένα μικρό μέρος κοντά στην περιοχή της Δωδώνης, όπου οι κάτοικοί της Σελλοί (= Ελλοί > Έλληνες), γνωστοί για τον τίτλο ως υποφήτες (= ιερείς του μαντείου) του Δωδωναίου Διός, ονομάζονταν και Γραικοί. Όμως, οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν πώς η ονομασία ενός μικρού λαού μιας περιοχής της Ηπείρου έγινε εθνολογικό όνομα όλων των Ελλήνων και της Ελλάδας, όταν την παρέλαβαν οι Λατίνοι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Grai και το Graeci – Γραικοί προήλθε «άπό µικράς τινος ὁµάδος Ἕλλήνων Γραίων καί Γραικῶν καλουµένων, οἴτινες άπό τῆς έν Βοιωτία Τανάγρας άπῴκησαν πάλαι εἰς τήν Ἰταλίαν καί ἐγνωρίσθησαν πρῶτοι ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τούς Ἰταλούς» (Γ. Χατζιδάκη, Ελλάς και Έλληνες, Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, 1925).

Στους βυζαντινούς χρόνους ο όρος «Γραικοί» δεν μπόρεσε να εκτοπίσει το όνομα «Ρωμαίοι» και αργότερα καλύφθηκε απ’ αυτό, ίσως επειδή το «Ρωμαίοι» κάλυπτε το σύνολο των υπηκόων του Βυζαντίου, ενώ το «Γραικοί» ξεχώριζε τους καθαυτό Έλληνες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Βούλγαρος τσάρος Συμεών (αρχές 10ου αιώνα) πήρε τον τίτλο «τσάρος των Βουλγάρων και των Γραικών». Μετά το σχίσμα (1054 μ.Χ.) χρησιμοποιείται εντατικότερα ο όρος Γραικός, γιατί σημαίνει τον ορθόδοξο, αντίθετα με τον όρο Λατίνος που σήμαινε καθολικός. Επί Τουρκοκρατίας πολλοί λόγιοι χρησιμοποιούν τον όρο Γραικοί και βλέπουμε ότι ο όρος αυτός παίρνει εθνολογικό περιεχόμενο. Από την Επανάσταση του 1821 όμως εκτοπίζεται το όνομα αυτό από το όνομα Έλληνες»

Β Απλοποίηση κειμένου

Παράγραφος 1

Γραικός σημαίνει Έλληνας

Γραικύλος σημαίνει ο Έλληνας που είναι ανάξιος του ονόματος αυτού. Το «γραικύλος είναι υποκοριστικό του «γραικός».

Με τον όρο Γραικοί είναι γνωστοί οι Έλληνες στη λατινική γραμματεία (Graeci στους ποιητές και Grai)

Graeci και Grai   ονομάζουν  όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί τους Έλληνες τους έλληνες  μέχρι τώρα.

Όπως και το όνομα Έλλην, έτσι και το Graeci -Grai, προέρχεται από την πρώτη κοιτίδα των Ελλήνων στην Ήπειρο, την Ελλοπία, κοντά στη Δωδώνη.

Το όνομα Γραικός αναφέρεται για πρώτη φορά στον Αριστοτέλη ο οποίος προσπαθούσε να προσδιορίσει  πού έγινε ο καταυλισμός του Δευκαλίωνος. Ο Αριστοτέλης βρήκε ότι ο οικισμός πρέπει να έγινε: ««περί τήν Ἐλλάδα τήν ἀρχαίαν. Αὔτη δ’ ἐστίν περί ∆ωδώνην καί τόν Ἀχελῶον· οὖτος γάρ πολλαχοῦ τό ρεῦµα µεταβέβληκεν· ᾦκουν γάρ οἱ Σελλοί ένταῦθα καί οἱ καλούµενοι τότε µέν Γραικοί»

Πολύ αργότερα ο Απολλόδωρος μας πληροφορεί ότι: «αὐτός (Ἔλλην) µέν οὖν ἀπ’αύτοῦ τούς καλουµένους Γραικούς προσηγόρευσεν Ἔλληνας» (Απολλοδ. 1, 7, 3, 2ος αιώνας). Το ίδιο βεβαιώνεται από το Πάριο Χρονικό: «Καί Ἔλληνες ώνομάσθησαν τό πρότερον Γραικοί καλούµενοι».

Παράγραφος 2

Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μ’ ένα μικρό μέρος κοντά στην περιοχή της Δωδώνης, όπου οι κάτοικοί της, οιΣελλοί, ονομάζονταν και Γραικοί.

Όμως, οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν πώς η ονομασία ενός μικρού λαού μιας περιοχής της Ηπείρου έγινε εθνολογικό όνομα όλων των Ελλήνων και της Ελλάδας, όταν την παρέλαβαν οι Λατίνοι.

Μερικοί  υποστηρίζουν ότι το Grai και το Graeci – Γραικοί προήλθε «άπό µικράς τινος ὁµάδος Ἕλλήνων Γραίων καί Γραικῶν καλουµένων, οἴτινες άπό τῆς έν Βοιωτία Τανάγρας άπῴκησαν πάλαι εἰς τήν Ἰταλίαν καί ἐγνωρίσθησαν πρῶτοι ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τούς Ἰταλούς»

Παράγραφος 3

Στους βυζαντινούς χρόνους ο όρος «Ρωμαίοι» είχε εκτοπίσει το «γραικοί». Αυτό έγινε επειδή το «Ρωμαίοι» κάλυπτε το σύνολο των υπηκόων του Βυζαντίου, ενώ το «Γραικοί» ξεχώριζε τους καθαυτό Έλληνες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Βούλγαρος τσάρος Συμεών (αρχές 10ου αιώνα) πήρε τον τίτλο «τσάρος των Βουλγάρων και των Γραικών».

Μετά το σχίσμα (1054 μ.Χ.) χρησιμοποιείται εντατικότερα ο όρος Γραικός, γιατί σημαίνει τον ορθόδοξο.

Ο  όρος Λατίνος σήμαινε καθολικός.

Επί Τουρκοκρατίας πολλοί λόγιοι χρησιμοποιούν τον όρο Γραικοί και βλέπουμε ότι ο όρος αυτός παίρνει εθνολογικό περιεχόμενο.

Από την Επανάσταση του 1821 Το όνομα Έλληνες εκτοπίζει το όνομα Γραικός.

Γ Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου

α. Σε σχέση με το κείμενο

1. Τί σημαίνει «Γραικός»?

2. Τί σημαίνει»Γραικύλος»

3. Ποιος χρησιμοποιήσε για πρώτη φορά τη λέξη «Γραικός»

4. Γιατί τη χρησιμοποίησε?

5. Πώς το «Γραικός» έγινε εθνολογικό όνομα όλων των Ελλήνων?

6. Πότε  άρχισε να χρησιμοποιείται το όνομα «Έλληνες»?

β. Σε σχέση με το δημιουργό του κειμένου

1. Ποιος έγραψε το κείμενο / Τί ιδιότητα έχει?

2. Γιατί έγραψε το κείμενο?

3. Σε ποιον απευθύνεται?

4. Πώς τεκμηριώνει αυτά που γράφει?

γ. Σε σχέση με εμάς και το κείμενο

1. Τί μαθαίνω από το κείμενο?

2. Είναι σημαντικά για μένα αυτά που λέγονται στο κείμενο?

3. Τί σκέφτομαι σε σχέση με το κείμενο τώρα που το διάβασα?

4. Τί σκέφτομαι σε σχέση με το δημιουργό του?

 

Γενικό πλάνο

 1.  Πριν την πρώτη ανάγνωση, συζητάμε πάνω στον τίτλο του κειμένου.
 2. Διαβάζουμε πρώτα το απλοποιημένο κείμενο
 3. Συζητάμε πάνω  στο απλοποιημένο κείμενο, με βάση τις ερωτήσεις του Γ
 4. Περνάμε στην επεξεργασία του πρωτότυπου κειμένου, στο σχολικό εγχειρίδιο
 5. Απαντάμε στις ερωτήσεις του βιβλίου

Ενότητα 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Κείμενο, μετάφραση, λεξιλόγιο

Α. Κείμενο

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ. Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. Ἀλλ’ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν.

Β.  Η Μετάφραση σύμφωνα με την πορεία του κειμένου

Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν στους Έλληνες, είτε βέβαια με τη θέληση είτε χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου (Πάρη). Γιατί βέβαια ο Πρίαμος δεν ήταν τόσο παράφρων ούτε οι άλλοι Τρώες, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους και την πόλη τους για να ζει ο Αλέξανδρος  μαζί με την Ελένη. Αν βέβαια και στα πρώτα χρόνια  είχαν αυτή τη γνώμη, όταν πολλοί άλλοι Τρώες και μάλιστα και τα παιδιά του, όσες φορές συγκρούονταν με τους Έλληνες, σκοτώνονταν, ο Πρίαμος, ακόμη κι αν ο ίδιος συγκατοικούσε με την Ελένη, θα την επέστρεφε στο Μενέλαο για να απαλλαγούν ο ίδιος  και οι υπήκοοί του από τις συμφορές του καιρού τους. Αλλά δεν είχαν την Ελένη για να την επιστρέψουν, ούτε τους πίστευαν οι Έλληνες, αν και αυτοί  τους έλεγαν την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου, επειδή ο θεός μηχανευόταν με την ολοκληρωτική τους καταστροφή να κάνουν ολοφάνερο στους ανθρώπους αυτό, ότι δηλαδή για τις μεγάλες αδικίες, μεγάλες είναι και οι τιμωρίες από τους θεούς.

flashcards για το λεξιλόγιο και τα γλωσσικά σχόλια

γλωσσικά σχόλια πιο δύσκολο

Γ. Επεξεργασία κειμένου

Χωρίζω τις περιόδους σε ζεύγη: κείμενο- ματάφραση. Με αυτά  φτιάχνω

ι) flashcards ιι) παιχνίδι μνήμης και πολλαπλής επιλογής, ιιι) παιχνίδι αντιστοίχισης

Περίοδος 1

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου.

(κάρτα/ ζεύγος 1) Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν:  Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία

(κάρτα/ ζεύγος 2) ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες: Οι Τρώες θα την  έδιναν στους Έλληνες

(κάρτα/ ζεύγος 3) ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. είτε βέβαια με τη θέληση είτε χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου (Πάρη)


Περίοδος 2

Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ.

(κάρτα/ ζεύγος 4) Οὐ γὰρ δὴ  ὁ Πρίαμος ἦν  οὕτω γε φρενοβλαβὴς  Γιατί βέβαια ούτε ο Πρίαμος ήταν τόσο παράφρων

(κάρτα/ ζεύγος 5) οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες ούτε οι άλλοι Τρώες (ήταν τόσο παράφρονες)

(κάρτα/ ζεύγος 6) ὥστε τοῖς σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους και την πόλη τους

( κάρτα/ ζεύγος  7) ὅπως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ.  για να ζει ο Αλέξανδρος  (Πάρης) μαζί με την Ελένη.


Περίοδος 3

Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν.

(κάρτα/ ζεύγος 8) Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον Αν βέβαια και στα πρώτα χρόνια  ( του πολέμου) είχαν αυτή τη γνώμη,

(κάρτα/ ζεύγος 9) Πρίαμος ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ ο Πρίαμος θα την επέστρεφε στο Μενέλαο

(κάρτα/ ζεύγος10) εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει  ακόμη κι αν ο ίδιος συγκατοικούσε με την Ελένη

(κάρτα/ ζεύγος 11) ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν  για να απαλλαγούν ο ίδιος ( ο Πρίαμος) και οι υπήκοοί του από τις συμφορές του καιρού τους

(κάρτα/ ζεύγος12) ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς  ἀπώλλυντο, όταν πολλοί άλλοι Τρώες και μάλιστα και τα παιδιά του σκοτώνονταν,

(κάρτα/ ζεύγος13) ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν.  όσες φορές συγκρούονταν με τους Έλληνες.

(8)Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον,(12)ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, (13) μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, (9)Πρίαμος, (10) εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, (11) ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν.


Περίοδος 4

Ἀλλ’ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν.

(κάρτα/ ζεύγος 14) Ἀλλ’ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι  Αλλά δεν είχαν την Ελένη, για να την επιστρέψουν

( κάρτα/ ζεύγος 15) οὐδὲ ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες αὐτοῖς ούτε τους πίστευαν οι Έλληνες,

( κάρτα/ ζεύγος16) λέγουσιν τὴν ἀλήθειαν αν και αυτοί ( οι Τρώες)   έλεγαν την αλήθεια,

( κάρτα/ ζεύγος 17) ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι κατά τη γνώμη μου

(κάρτα/ ζεύγος 18) τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος επειδή ο θεός μηχανευόταν

( κάρτα/ζεύγος 19) ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι με την ολοκληρωτική τους καταστροφή ( των Τρώων)

(κάρτα/ ζεύγος 20) καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι να κάνουν ολοφάνερο (ξεκάθαρο) στους ανθρώπους αυτό:

( κάρτα/ ζεύγος 21) ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων ότι δηλαδή για τις μεγάλες αδικίες

( κάρτα/ ζεύγος 22) μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. είναι μεγάλες και οι τιμωρίες απο τους θεούς.

(14) Ἀλλ’ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι (15) οὐδὲ (16) λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, (17)ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, (18)τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος (19) ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι  (20) καταφανὲς τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις ποιήσωσι, (21) ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων (22) μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν.

Δ. Η Μετάφραση μετά την επεξεργασία  του κειμένου

Αν η Ελένη βρισκόταν στην Τρόια, Οι Τρώες θα την  έδιναν στους Έλληνες είτε με τη θέληση είτε χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου (Πάρη). Γιατί βέβαια  ούτε ο Πρίαμος ήταν τόσο παράφρων ούτε οι άλλοι Τρώες, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους και την πόλη τους, για να ζει ο Αλέξανδρος  μαζί με την Ελένη. Αν βέβαια και στα πρώτα χρόνια  είχαν αυτή τη γνώμη, ο Πρίαμος θα την επέστρεφε στο Μενέλαο,  ακόμη κι αν ο ίδιος συγκατοικούσε με την Ελένη, για να απαλλαγούν ο ίδιος και οι υπήκοοί του από τις συμφορές του καιρού τους, όταν πολλοί άλλοι Τρώες και μάλιστα και τα παιδιά του σκοτώνονταν, όσες φορές συγκρούονταν με τους Έλληνες. Αλλά δεν είχαν την Ελένη, για να την επιστρέψουν ούτε τους πίστευαν οι Έλληνες, αν και  αυτοί ( οι Τρώες) τους έλεγαν την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου,  επειδή ο θεός μηχανευόταν, με την ολοκληρωτική τους καταστροφή να κάνουν ολοφάνερο στους ανθρώπους αυτό: ότι δηλαδή για τις μεγάλες αδικίες  είναι μεγάλες και οι τιμωρίες απο τους θεούς.

Πηγές

Ενότητα 1 σχολικού βιβλίου


Γενικό πλάνο για τη διδασκαλία

 1. Διαβάζουμε πρώτα την επεξεργασμένη μετάφραση (Δ).
 2. Συζητάμε πάνω στην επεξεργασμένη μετάφραση. Ρωτάμε και απαντάμε σε ερωτήσεις που βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου όπως (ενδεικτικά) : Ποιος έγραψε το κείμενο? Τι λέει το κείμενο (σε τί αναφέρεται)? Πότε γράφτηκε ? Γιατί γράφτηκε το κείμενο? Τι μαθαίνουμε εμείς από αυτό?
 3. Ασχολούμαστε με τα γλωσσικά σχόλια του κειμένου. Παίζουμε τα σχετικά flashcards
 4. Ασχολούμαστε με το επεξεργασμένο αρχαίο κείμενο και μετάφραση (Γ, κάρτες/ ζεύγη). Παίζουμε τα σχετικά flashcards και κάνουμε τις ασκήσεις  διαδικτυακά. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα φροντίζω να έχω έτοιμες τις αντίστοιχες συμβατικές κάρτες.
 5. Τέλος, περνάμε στο κείμενο, όπως αυτό δίνεται στο εγχειρίδιο (Α) και τη μετάφραση που ακολουθεί τη ροή του κειμένου (Β)

 

Σχόλια μετά το τέλος του μαθήματος

Πήγε πολύ καλά.

Τα παιχνίδια με τις κάρτες βοήθησαν πολύ τόσο στη μνήμη όσο και την κατανόηση του κειμένου.  Τα κοιτάξαμε μαζί. Στην αρχή χρειάστηκε να δώσω οδηγίες στα flascards (πχ: πήγαινε  2 κάρτες πίσω), ο οποίες όμως  λιγόστευαν σταδιακά, μέχρι που σταμάτησαν εντελώς. Στο τέλος φτάσαμε να συζητάμε περισσότερο για το ρόλο των στοιχεών της πρότασης  ( πχ γενική απόλυτη, εναντιωματική μετοχή) και τον τρόπο που μεταφράζονται

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών το παιδί σχολίαζε και σκεφτόταν δυνατά.

Στη θέση της επεξεργασμένης μετάφρασης  (Δ) θα ήταν καλύτερο να υπήρχε ένας νοητικός χάρτης που να  χώριζε τις πληροφορίες σε περισσότερα μέρη και να έδινε ως  διευκρινήσεις  πράγματα που εννοούνται αλλά δεν διατυπώνονται στο κείμενο. Θα τον προσθέσω με την πρώτη ευκαιρία.

Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 1 ώρα ακριβώς

Στη δεύτερη ενότητα θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα, με μόνη αλλαγή το νοητικό χάρτη.

Αυτό το ιστολόγιο..

..Είναι ένα είδος προσωπικού ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και σχεδιάζεται για την ύλη  του γυμνάσιου. Σκοπός είναι η συλλογή και επεξεργασία κειμένων από την ύλη των σχολικών εγχειριδίων. Θα συμπεριλαμβάνονται  πλάνα διδασκαλίας,  πληροφορίες, ηλεκτρονικές ασκήσεις  και σημειώσεις  που θα κρατώ για   ένα συγκεκριμένο παιδί (μαθητή μου) που φοιτά αυτό τον καιρό στη γ’ γυμνασίου.

Όμως Το blog απευθύνεται και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Θα χαρούμε αν βρείτε  χρήσιμο υλικό σε αυτό το χώρο, ή  αν έχετε κάποια πρόταση για τη βελτίωσή του.

Σε περίπτωση που  χρησιμοποιηθεί υλικό από το blog , παρακαλούμε να αναφέρεται η πηγή.

Πριν το  copy paste  ελέγχουμε την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών.